Umowa na realizację recept – jak wygląda procedura?

Zawieranie umów z NFZ

Apteki oraz punkty apteczne, które chcą mieć możliwość wydawania refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych na receptę powinny uzyskać odpowiednią zgodę poprzez podpisanie Umowy na realizację recept, po złożeniu wniosku do odpowiedniego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Podpisanie takiej umowy jest wymagane ustawą z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. 2020 r. poz. 357, z późn. zm.) oraz zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 94/2011/DGL w sprawie warunków postępowania dotyczących zawarcia umowy na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na recepty.

Kto musi ubiegać się o uzyskanie umowy na realizację recept?

O uzyskanie Umowy na realizację recept i prawa do wydawania refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia lub wyrobów medycznych na receptę muszą ubiegać się wszystkie apteki lub punkty apteczne, które chcą świadczyć tego typu usługi. Zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami Umów na realizację recept, każda apteka lub punkt musi zawrzeć umowę odrębnie, nawet jeśli przynależą do jednej sieci aptecznej, poprzez złożenie stosownego wniosku w formie papierowej i elektronicznej.

Umowy takie nie są podpisywane automatycznie, a prawo realizacji recept nie przysługuje każdej aptece prowadzącej sprzedaż wyrobów medycznych, leków czy środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Przed złożeniem wniosku apteka powinna zapoznać się z treścią Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 8 grudnia 2011r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (t.j. Dz.U.2013.364 z późn. zm.), a także stosownymi zarządzeniami Prezesa NFZ.

Etapy zawierania umowy na realizację recept z NFZ

Od momentu wprowadzenia obowiązku składania wniosków w formie elektronicznej i papierowej, każda apteka starająca się o Umowę na realizację recept powinna uzyskać dostęp do Portalu Świadczeniodawcy (zwracając się z prośbą o taki dostęp do właściwego oddziału Funduszu). Po zalogowaniu się do systemu apteka potwierdza prawidłowość informacji dotyczących podmiotu prowadzącego aptekę oraz wprowadza dane personelu zatrudnionego w aptece. W następnym kroku sporządzany jest wniosek o zawarcie umowy, który należy przekazać w wersji elektronicznej oraz wydrukować, wraz z załącznikami, przekazując osobiście w siedzibie oddziału wojewódzkiego NFZ właściwego dla adresu prowadzenia apteki. Wniosek w formie papierowej powinien być złożony w odpowiednio opisanej kopercie z informacją „Wniosek o zawarcie umowy na realizację recept”, nazwą i adresem wnioskującego, kodem i adresem apteki oraz nazwą i siedzibą oddziału Funduszu.

Wnioskująca o umowę na realizację recept apteka powinna złożyć wraz wnioskiem trzy egzemplarze umowy na realizację recept jednostronnie podpisane przez osobę reprezentującą podmiot prowadzący aptekę i kierownika apteki. Każda strona umowy musi być parafowana przez kierownika oraz osobę podpisującą umowę lub uprawnioną do jej reprezentowania.

Zawieranie umów z NFZ

Co powinien zawierać wniosek do NFZ i kto może go złożyć?

Zawarcie umowy na realizację recept z NFZ wymaga od apteki lub punktu aptecznego złożenia do oddziału wojewódzkiego NFZ wniosku w wersji elektronicznej i papierowej, zawierającego informacje wymagane w ustawie. We wniosku należy zawrzeć dane identyfikacyjne podmiotu prowadzącego aptekę lub punkt apteczny, dane identyfikacyjne apteki, aktualną ewidencję personelu oraz niezbędne załączniki w postaci:

  • Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z zawieraniem umowy z NFZ na realizację recept,
  • Oświadczenia o odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych informacji
  • Wniosku w sprawie rachunku bankowego,
  • Wzoru podpisu i parafy osób podpisujących wniosek i umowę na realizację recept,
  • Wzoru podpisu i parafy osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu prowadzącego aptekę w trakcie trwania umowy na realizację recept,
  • Oświadczenia o spełnieniu wymagań do pełnienia funkcji kierownika apteki wraz ze stosownymi dokumentami,
  • Kopii zezwolenia na prowadzenie apteki.

Dokument jest składany w formie elektronicznej oraz pisemnej, wraz z załącznikami, w pełni zgodnej z elektroniczną wersją złożonego dokumentu. W przypadku nieprawidłowości lub braków formalnych we wniosku, oddział Funduszu wzywa do usunięcia braków formalnych przed wydaniem decyzji i podpisaniem umowy na realizację recept.

Odwiedziny:
339
Rodzaj zawartości:
Prawo medyczne