Audyt bezpieczeństwa informacji w szpitalu – czy i kiedy jest konieczny?

RODO w medycynie

Na skutek rozwoju technik teleinformatycznych oraz systemu prawnego i administracyjnego, informacja urosła do rangi jednego z najważniejszych aktywów, posiadającego wysoką wartość dla konkretnych organizacji. Niezależnie od tego, jaką formę przyjmuje informacja – werbalną, papierową, elektroniczną – powinna być zawsze odpowiednio chroniona.

Cele przeprowadzania audytu bezpieczeństwa informacji w szpitalu

Audyt bezpieczeństwa stanowi jedno z najbardziej skutecznych narzędzi kontroli bezpiecznego funkcjonowania jednostki organizacyjnej, w tym podmiotu leczniczego, jakim jest szpital. Jako podstawowe cele audytu bezpieczeństwa można wskazać:

 • zapoznanie się z organizacyjną strukturą szpitala,
 • poznanie zakresu odpowiedzialności kluczowych stanowisk związanych z bezpieczeństwem,
 • zapoznanie się z ogólnie przyjętymi praktykami związanymi z eksploatacją systemów informatycznych,
 • rozpoznanie stosunku do wymagań prawnych i normatywnych z zakresu bezpieczeństwa informacji.

By zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji, konieczne jest ciągłe monitorowanie jego stanu i wprowadzanie niezbędnych korekt w sytuacji, gdy audyt wykazuje nieprawidłowości. Podstawowym założeniem audytu bezpieczeństwa jest jego niezależność i bezstronność, która pozwala na ocenę faktycznego stanu bezpieczeństwa organizacji szpitala.

RODO w medycynie

Jakie jednostki publiczne muszą przeprowadzić audyt bezpieczeństwa informacji?

Audyt bezpieczeństwa informacji stanowi wymóg prawny stawiany instytucjom publicznym. Podstawą prawną dla audytu jest rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, konkretnie  artykuł 20 ust.2 pkt 14 mówiący o obowiązku zapewnienia okresowego audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji nie rzadziej niż raz na rok.

Warto zaznaczyć, że audyt bezpieczeństwa informacji od dawna wykonuje się w organizacjach przeprowadzających cykliczne audyty, w skład których wchodzą szpitale i innego rodzaju placówki medyczne.

Jak wygląda audyt bezpieczeństwa informacji w szpitalu?

W ramach audytu bezpieczeństwa informacji w szpitalu wykonywane są następujące czynności:

 • analiza legalności, zakresu, celu oraz adekwatności gromadzonych danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania,
 • analiza i weryfikacja zarówno zabezpieczeń fizycznych, jak i infrastruktury informatycznej szpitala,
 • weryfikacja prawidłowości identyfikacji zbiorów danych osobowych zarządzanych przez szpital,
 • sprawdzenie zabezpieczeń dla zbiorów danych osobowych zarządzanych przez szpital,
 • analiza zgromadzonej dokumentacji pracowniczej pod kątem jej zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
 • sprawdzenie stosowanych przez szpital procedur przetwarzania danych osobowych pod kątem aktualności, efektywności oraz ich zgodności z obowiązującymi przepisami.

Fazy przeprowadzania audytu bezpieczeństwa informacji

Audyt bezpieczeństwa informacji w szpitalu przebiega w kilku podstawowych fazach:

 • Faza planowania

Na tym etapie osoba sprawująca audyt, zwana audytorem, poddaje analizie cele audytu, zakłada jego kryteria oraz zasięg. W tej fazie następuje również wybór osoby wiodącego audytora oraz składu zespołu audytorów, a następnie dokonuje się podziału prac. Zadaniem głównego audytora jest przy tym rozplanowanie czasu potrzebnego na wykonanie każdego z wyznaczonych zadań, a także ustalenie czasu przeglądowych spotkań i wymiany informacji przez członków zespołu.

 • Faza wykonywania

Ten etap audytu polega na jego właściwym rozpoczęciu w siedzibie szpitala. Rozpoczęciem jest przy tym spotkanie otwierające, którego głównym celem jest przedstawienie zespołu audytorów przedstawicielom podmiotu leczniczego oraz upewnienie się, że audytowany rozumie zarówno cele audytu, jak i przyjęte zasady oceny. W trakcie spotkania audytowego omawiane są również kwestie organizacyjne i techniczne oraz metodyka audytu. Następnym etapem jest sam audyt, który przebiega zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem i jest przeprowadzany w oparciu o listy kontrolne.

 • Faza raportowania i działań poaudytowych

Po zakończeniu fazy wykonywania, audytor główny organizuje spotkanie zespołu audytorów, w trakcie którego przygotowywany jest raport podsumowujący. Zawiera on zbiór faktów i ich interpretacji w oparciu o dowody i w odniesieniu do obowiązujących norm. Odbiorcą raportu jest zarząd szpitala, którego dotyczył audyt.

RODO w medycynie

Audyt bezpieczeństwa informacji w szpitalu a sprawdzenie poprawności wdrożenia zasad RODO w medycynie

RODO to rozporządzenie unijne zawierające ogólne przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych wraz z przepisami o swobodnym przepływie danych osobowych. RODO w medycynie, jak w i na pozostałych płaszczyznach, przewiduje zastosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa w dziedzinie organizacyjnej i technicznej oraz przeglądy i uaktualnianie wprowadzonych zabezpieczeń. Z przepisów RODO nie wynika jednak wprost obowiązek przeprowadzania audytu – obligatoryjne jest wyłącznie regularne dokonywanie przeglądów i ocen skuteczności wdrożonych zabezpieczeń. Zakłada to przeprowadzanie kontroli wewnętrznych zależnych od decyzji organizacji, w tym wypadku szpitala.

Odwiedziny:
364
Rodzaj zawartości:
Prawo medyczne